Introductie GIDS Zorgloket

Inleiding

Nederland kende jarenlang een verzorgingsstaat. De overheid zorgde van wieg tot graf voor de burgers. Deze verzorgingsstaat blijkt echter de laatste jaren financieel niet meer haalbaar. De overheid trekt zich daarom steeds meer terug. Bijvoorbeeld in het terugdraaien van de AWBZ en de invoering van de WMO. We worden een participatiemaatschappij, waarbij er verwacht wordt dat burgers meer voor henzelf en elkaar gaan zorgen en dat dit door middel van netwerken gestimuleerd wordt, waarbij hulpverleners ondersteunen. Een mooi uitgangspunt maar de vraag is, of dit in de praktijk ook goed werkt?
De laatste jaren zien we een groei van problematiek, onder meer op het gebied van werkloosheid, schulden, eenzaamheid en moeite bij het opvoeden van kinderen.
Doordat de overheid zich terug trekt door bezuinigen, gaan er steeds meer mensen met hun hulpvraag bij de kerk aankloppen. Maar is de kerk hierop voorbereid? Wat gebeurt er momenteel met deze hulpvragen? Om die reden is er een initiatief gestart door enkele professionals vanuit verschillende kerken binnen het netwerk van Geloven in de Stad.

Huidige hulpverlening in de kerk

Hoewel per kerk de hulpverlening verschilt, wordt in grote lijnen in de meeste kerken wanneer er een hulpvraag binnen komt deze meestal opgepakt door een voorganger, pastoraal werker of diaconaal werker. De pastoraal werker begeleidt de hulpvrager bij problemen op geloofsgebied of bij psychosociale problemen, waarbij het probleem dan wordt besproken en in gebed wordt gebracht.
De diaconaal werker kan de hulpvrager begeleiden op het gebied van meer praktische en financiële problematiek. Er wordt gekeken welke middelen de hulpvrager nodig heeft en of de kerk daar in kan voorzien.

Het aanbieden van een loket in de kerk

Met het GIDS loket willen wij een plek creëren voor zowel alle mogelijke hulpvragen van gemeenteleden als ook vragen van mensen van buiten de kerk die met hun hulpvraag naar de kerk toekomen. Dit door middel van een loket waar men zich kan aanmelden.
Wij zouden graag in de kerk willen zitten omdat wij een stijgende lijn zien van het aantal complexe hulpvragen wat de kerk binnen komt. De hulpvraag is dan niet meer op te lossen door een pastoraal werker of diaconaal werker. Het doel is om dit team te versterken een aan te vullen.
Daarnaast is de kerk gevestigd in de buurt, wat de drempel een stuk lager maakt voor de hulpvrager om binnen te komen. Wij willen graag de vragen uit de kerk en uit de samenleving, verbinden met het aanbod in de kerk en/of externe instanties. Wij vinden het belangrijk dat de hulpvraag bij het juiste aanbod terecht komt.
Door middel van een zorgloket komt de kerk weer midden in de samenleving te staan. Zij is niet naar binnen gericht maar heeft oog en hart voor zijn omgeving. Wij vinden het belangrijk dat de liefde van Jezus zowel in woorden als in daden kan worden herkend.

Wat kan een maatschappelijk werker betekenen voor de kerk?

De maatschappelijk werker biedt praktische ondersteuning aan het pastoraal- en diaconaal team. Zij signaleert de problematiek en kijkt naar een oplossing waarbij zij werkt met een stappenplan. Zij bewaakt in de taakverdeling met de pastoraal werker, de diaconaal werker en een eventuele externe instantie het proces. Zij beschikt over een sociale kaart, waarmee zij dus hulpverleningsinstanties kan inschakelen, wanneer dat nodig is.
Wanneer er sprake is van een multi problem case (hulpvraag waarin problemen zijn op verschillende gebieden) verwijst zij door naar de juiste instantie en onderhoudt daarbij het contact tussen de instanties. Zo wordt de hulpvrager optimaal geholpen. Er is sprake van maatwerk en een professionele aanpak.
Ten slotte biedt de maatschappelijk werker nazorg aan. Dit houdt in dat hij de hulpvrager nadat hij uit de problemen is, nog een tijdje blijft volgen, om terugval te voorkomen.

Voor wie is het loket?

Wij willen een loket aanbieden voor mensen van zowel binnen- als buiten de kerken. De hulpvrager kan dus een bezoeker uit de kerk zijn, of een ongelovige uit de buurt van Haarlem en omgeving. Wij richten ons op mensen die hulp nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn. U kunt hierbij denken aan hulpvragen op het gebied van wonen, medische zorg, psychische zorg en hulpvragen op het gebied van administratie en financiën.

Wie verlenen hulp?

Het loket wordt gecoördineerd door maatschappelijk werkers die christen zijn. Zij worden ondersteund door vrijwilligers voor hand en spandiensten. Daarnaast werken zij samen met vrijwilligers met deskundigheid op het gebied van hulpverlening. Wij vinden het belangrijk dat er een samenwerkingsverband is met het pastoraal- en diaconaal team van deelnemende kerken en wij werken samen met professionele hulpverleners en organisaties

Wat bieden we de kerken aan?

Professionele hulp op het gebied van diaconie /pastoraat. Een heldere taakverdeling en extra draagkracht voor de gemeente.
Specialisatie op terreinen waar dat nodig is.
Trainingen voor pastoraal- en diaconaal werkers en vrijwilligers. Deze trainingen worden gegeven georganiseerd door de maatschappelijk werkers van GIDS.
Ondersteuning voor pastoraal- en diaconaal werkers bij complexe of ‘multi problem’ hulpvragen
Een samenwerkingsverband van hulpverleners uit verschillende kerken, waarbij we gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid.
Maatwerk in het doorverwijzen naar christelijke e/o reguliere hulpverlening.

Wat vragen we van de kerken?

Draagvlak. Actieve interesse en ondersteuning bij het informeren van gemeenteleden en het betrekken van de eigen werkers in diaconaat en pastoraat om te komen tot een samenwerkingsverband met het eigen diaconaat, pastoraat en de betrokken maatschappelijk werkers
Stimuleren van samenwerking met nieuwe vrijwilligers
Deelname aan overleg en intervisie door de verantwoordelijken bij de hulpverlening

Betrokkenheid deelnemende kerken Geloven in de Stad

Wat zou het betekenen als een gemeente bij het GIDS loket betrokken wil zijn? In dat geval zou het betekenen dat de gemeente actief haar leden informeert en ook haar pastoraal, diaconaal en andere medewerkers informeert of door de Maatschappelijk Werkers laat informeren.
Het is wenselijk dat elke 2 maanden minimaal 1 uur overleg is met het loket en de leiding van het pastoraat en de diaconie van de betrokken gemeente. Dit om de samenwerking en de voortgang in de individuele trajecten af te stemmen. Bovendien biedt de samenwerking binnen het GIDS Loket gelegenheid voor intervisie.

Twee keer per jaar vindt een ontmoeting plaats met alle medewerkers van het GIDS Loket en de verantwoordelijken van diaconie en pastoraat van alle betrokken kerken. Hier worden ontwikkelingen besproken en beleid vastgesteld.

Hulpvragen kunnen rechtstreeks binnenkomen bij het loket, maar de betrokken gemeente kan ook een hulpvraag doorverwijzen. Hulpvragen uit een betrokken gemeente zullen door het loket worden teruggekoppeld aan de leiding van het pastoraat/diaconie van de gemeente. Het hulptraject blijft volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Voor alsnog zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Wel gaan we er vanuit dat de maatschappelijk werkers of vrijwilligers kosteloos van het gebouw gebruik kunnen maken.
De maatschappelijk werkers werken op dit moment onbetaald voor het Loket. Het is mogelijk dat in de toekomst de wens op tafel komt om de hulpverlening verder uit te breiden. Als dat financiële consequenties met zich mee zou brengen zal daarover in onderling overleg met betrokken kerken worden besloten.

Stuurgroep van het GIDS Loket

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Maatschappelijk werkers:
• Roseline Sophia (Gods Embassy Amsterdam)
• Myrna Bockhoudt (Baptistengemeente)
• Nel Tanger (Het Open Huis)
• Prisca Harinck (Kerk van de Nazarener)
• Paul Mulder (Pelgrimkerk)

Adviseurs:
• Alida van Veelen (Fonteinkerk)
• Bert Oving (Wilhelminakerk)
• Ben van Tienen (Shelter Haarlem)
• Hans Luttik (GIDS)