Beleidsplan GIDS Zorgloket

Inleiding                                                                                                                         versie 3, dd. 23-1-2015

De zorg in Nederland verandert in hoog tempo. Hoge zorgkosten, de vergrijzing, een veranderende maatschappijvisie leidt tot onder meer een decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten. Een groot aantal nieuwe regelingen en wetten geven dat vorm. Eén van de gevolgen – mede door de gelijktijdige forse bezuiniging – is dat de overheid streeft naar een veel grotere inzet van vrijwilligers.

Veel mensen lopen rond met problemen zoals het hebben van schulden, werkloosheid, eenzaamheid en moeiten bij het opvoeden van kinderen. Als deze mensen niet gesteund worden door hun omgeving, dreigen zij volledig vast te lopen. Als de overheid zich terug trekt en hun sociale omgeving geen steun biedt, wordt men aan hun lot overgelaten.

De regering wil meer uitgaan van de eigen kracht van burgers. De burger heeft meer eigen regie en is minder cliënt. Netwerken moeten nabuurschap en mantelzorg stimuleren; dit kan leiden tot het versterken van onderlinge contacten in de buurt.

Hier ligt een uitdaging en een unieke kans voor de plaatselijke kerken. De plaats en rol van de kerken is de afgelopen decennia in hoog tempo veranderd. In de snel veranderde, seculiere en postmoderne samenleving moet de Kerk opnieuw haar plaats vinden. Een plaats die past bij haar roeping en bij haar mogelijkheden.

Kerken beschikken van oudsher over een groot aantal vrijwilligers. Velen daarvan met specifieke deskundigheid. Uit bewogenheid voor de medemens zijn veel van deze vrijwilligers bereid zich belangeloos in te zetten voor de zwakkere en hulpbehoevende in de samenleving. Op die wijze kunnen zij hun passie voor God en mensen omzetten in goede werken.

Onder de vrijwilligers van de Kerk bevinden zich ook getrainde hulpverleners en goed opgeleide professionals. Zij zijn naast hun overige werk bereid hun talent in te zetten voor mensen die het op eigen kracht niet meer redden. De vraag naar professionele hulpverlening neemt zowel binnen als buiten de eigen kerkelijke gemeente toe. Dit heeft ertoe geleid dat Het Open Huis in aanvulling op de pastorale en diaconale zorg gestart is met de ondersteuning door maatschappelijk werk zowel voor de hulp aan mensen binnen als buiten de eigen kerkelijke gemeente.

In 2014 hebben de gezamenlijke kerken die zijn verenigd in de beweging Geloven In De Stad (GIDS) besloten om het maatschappelijk werk gezamenlijk binnen het verband van GIDS verband te  organiseren. Op die wijze kan expertise onderling worden uitgewisseld, specialisatie worden ontwikkeld, vrijwilligers worden getraind en hulpvragen onderling worden doorverwezen.

Reden van innovatie door het GIDS Zorgloket in de kerk

Hoewel de hulpverlening per kerk verschilt, wordt in grote lijnen in de meeste kerken een hulpvraag die binnen komt meestal opgepakt door een voorganger, pastoraal werker, ouderling of oudste of door een diaconaal werker. De pastoraal werker begeleidt de hulpvrager bij problemen op geloofsgebied of bij psychosociale problemen, waarbij het probleem dan wordt besproken en in gebed wordt gebracht.

De diaconaal werker kan de hulpvrager begeleiden op het gebied van meer praktische en financiële problematiek. Er wordt gekeken welke middelen de hulpvrager nodig heeft en of de kerk daar in kan voorzien.

Het maatschappelijk werk van het GIDS Zorgloket kan ondersteunen in de coördinatie en afstemming van deze hulpverlening zowel binnen de kerk als binnen het sociale netwerk daarbuiten, zeker bij meer complexe hulpvragen

Het samenwerkingsverband van GIDS Zorgloket

Veel kerken in Haarlem verlenen maatschappelijke ondersteuning op verschillende gebieden. Iedere kerk heeft daarbij haar unieke mogelijkheden en haar eigen kracht. Veel kerken hebben niet de expertise in huis die nodig is. Wanneer kerken op maatschappelijk gebied met elkaar gaan samenwerken, kunnen zij elkaar aanvullen en gebruik maken van de unieke combinatie van het aanbod van professionele hulpverleners, mantelzorgers, diaconie, het kerkelijke sociale netwerk en de overige binnen GIDS aanwezige voorzieningen. Door de krachten te bundelen wordt deze expertise minder versnipperd en kan beter hulp worden geboden.

Door de expertise te versterken, te verbinden en te coördineren heeft de kerk ook meer te bieden aan mensen buiten de kerk, waar veel hulpvragers nu in eerste instantie niet naar de kerk gaan omdat zij niet weten dat zij daar geholpen kunnen worden.

De aanvulling van het GIDS Zorgloket aan de kerken

 • Professionele coördinatie en extra draagkracht voor de gemeente op het gebied van diaconie en pastoraat. Het doel is om het bestaande team te versterken en aan te vullen.
 • Verbinding leggen met specialisten op terreinen waar dat nodig is.
 • Het geven of organiseren van trainingen voor pastoraal- en diaconaal werkers en vrijwilligers.
 • Ondersteuning voor pastoraal- en diaconaal werkers bij complexe of ‘multi problem’ hulpvragen.
 • Een samenwerkingsverband van professionele hulpverleners uit verschillende kerken, waardoor meer en beter gebruik kan worden gemaakt van elkaars deskundigheid.
 • Maatwerk in het doorverwijzen naar christelijke en reguliere hulpverlening.

In het GIDS Zorgloket creëren wij een plek voor zowel alle mogelijke hulpvragen van gemeenteleden als ook vragen van mensen van buiten de kerk die met hun hulpvraag naar de kerk toe komen.

Door het GIDS Zorgloket kan de kerk meer midden in de samenleving komen te staan. Zij is minder naar binnen gericht en is meer toegankelijk voor haar omgeving.  Het is een prima manier om in relaties met mensen ook buiten de kerk de liefde van Jezus zowel in woorden als in daden kan worden herkend.

De doelgroep van het GIDS Zorgloket

Het doel van GIDS Zorgloket is om vanuit haar christelijke grondslag en identiteit maatschappelijke hulp te bieden ten behoeve van hulpvragers, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.  Het wil een toegankelijk loket zijn waar iedereen met zijn hulpvraag terecht kan.  De doelgroep is dus breed. Alle inwoners in de regio Haarlem, binnen of buiten de Kerk.

De functie van het GIDS Zorgloket

 • De maatschappelijk werker van het GIDS Zorgloket biedt praktische ondersteuning aan het pastoraal- en diaconaal team van de Kerk.
 • Zij voert intakegesprekken, signaleert de problematiek en maakt een stappenplan voor de best passende oplossing. Ze bewaakt het proces in de taakverdeling met de pastoraal werker, de diaconaal werker, andere vrijwilligers vanuit de kerk en de eventuele externe hulpverleners en instanties.
 • Zij beschikt over een sociale kaart zowel van algemene als van specifiek christelijke hulpverleners en instanties. Ze verwijst door naar de meest geschikte of best passende hulpverlener of instantie. Dit kan binnen de betrokken kerken of daarbuiten. Ze maakt op casus niveau afspraken met deze instanties over de taakverdeling en de afstemming.
 • Wanneer er sprake is van een ‘multi-problem’ situatie zal het GIDS Zorgloket op zoek gaan naar een zo gunstig mogelijke mix (samenwerking) van hulpverleners. Hierbij kunnen zowel professionals als vrijwilligers worden ingezet. Professionele hulpverleners zullen dan samenwerken met pastorale en diaconale werkers, mantelzorgers, hulp bij taalproblemen, hulp bij thuisadministratie, juridische ondersteuning enz.
 • Het GIDS Zorgloket werkt nauw samen met de kerken in de regio op het gebied van een zo efficiënt mogelijke inzet van bekwame hulpverleners. Daar waar specialisme is, zal onderling worden
 • Het gezamenlijk onderhouden van de sociale kaart in de regio en het maken van afspraken met verschillende hulpverlenende instantie is hierbij van groot belang.
 • Het loket zet zich in voor het leveren van maatwerk. Wanneer een hulpvrager een christelijke hulpverlener wenst, of juist niet, dan wordt dat verzoek zo mogelijk ingewilligd.
 • Ten slotte biedt de maatschappelijk werker nazorg aan. Dit houdt in dat zij de hulpvrager nadat hij uit de problemen is, nog een tijdje blijft volgen om terugval te voorkomen.
 • Het GIDS Zorgloket biedt ondersteuning binnen de volgende gebieden:

Financiële, praktische en psychosociale ondersteuning – bij administratie; bij taalproblemen; bij juridische vraagstukken; bij huwelijks-, relatieproblemen; ondersteuning bij het aanvragen van een gemeentelijke voorziening. In het algemeen wordt ondersteuning geboden bij het opzetten van een sociaal netwerk om terugval te voorkomen en zelfredzaamheid te bevorderen.

Het GIDS Zorgloket en de reguliere (maatschappelijke) hulpverlening

Het GIDS Zorgloket wil expliciet geen dubbel werk gaan doen, maar aanvullend zijn op al het overige hulpaanbod. Specifiek aan het GIDS Zorgloket is in ieder geval

 • Zij is een brug tussen de hulpverlening en pastorale en diaconale zorg van de Kerk.
 • Zij biedt laagdrempelige toegang door de kerkelijke netwerken en presentie.
 • Door de inzet van een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers kunnen cliënten worden ondersteund vanuit hun eigen draagkracht al een hoop zelf kunnen oppakken.
 • binnen het kerkelijke netwerk met onder meer jongerenwerkers en ouderenwerkers worden probleemsituaties vroegtijdig gesignaleerd en doorgespeeld naar het maatschappelijk werk.

De werkwijze van het GIDS Zorgloket

Aanmelding van hulpvragen

 • Via het inloopspreekuur
 • Telefonisch
 • Via het contactformulier van onze website

De organisatie

 • Het GIDS Zorgloket is een initiatief van de beweging Geloven in de Stad. Als zodanig is het een zelfstandig samenwerkingsverband waarin deelnemende kerken participeren.
 • Het GIDS Zorgloket is juridisch gezien onderdeel van een stichting, onder leiding van een bestuur dat wordt gevormd vanuit de betrokken kerken, eventueel aangevuld met deskundigen op het gebied van de Zorg. In aanvang zal de stichting functioneren onder het bestuur van GIDS.
 • De samenwerking met de deelnemende kerken is statutair geregeld als in een verenigingstructuur.

De hulpverleners

 • Het GIDS Zorgloket wordt gecoördineerd door een team van maatschappelijk werkers.
 • De medewerkers van het GIDS Zorgloket werken nauw samen met het pastoraal team en het diaconaal team van de deelnemende kerken
 • GIDS Zorgloket werkt naast het reguliere netwerk samen met professionele christelijke hulpverleners en organisaties. Deze samenwerking vindt plaats binnen de doelstelling en identiteit van het GIDS Zorgloket.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers worden ingezet om te ondersteunen. Ze moeten affiniteit hebben met de doelgroep en beschikken over de benodigde competenties zoals sociale en administratieve vaardigheden. Zij worden ondersteund en getraind door professionals. De randvoorwaarden waaraan de vrijwilligers van het loket moeten voldoen zijn opgenomen in bijlage 1: “randvoorwaarden vrijwilligers GIDS Zorgloket”.
 • Elke hulpverlener sluit een overeenkomst i.c. een vrijwilligersovereenkomst met de stichting. Hierin worden afspraken vastgelegd over een inwerktraject, de proeftijd, geheimhoudingsplicht, de te volgen trainingen, de periode en de inzet.

Financiering

 • Het GIDS Zorgloket brengt geen kosten in rekening aan degene die er gebruik van maakt. Wanneer in overleg met de cliënt wordt doorverwezen naar professionele hulpverleners of hulpinstanties, zijn de eventuele kosten hiervan in principe voor rekening van de hulpvrager.
 • De medewerkers van het GIDS Zorgloket zijn meestal vrijwilligers uit de betrokken kerken die hun bijdrage op vrijwillige basis leveren. Hierdoor kan de organisatie tegen relatief lage kosten werken.
 • De ruimten voor het GIDS Zorgloket wordt gratis ter beschikking gesteld en eventuele gebruikskosten komen voor rekening van de betrokken gemeente.
 • Om de mogelijkheden van de hulpverlening uit te breiden zal de stichting zo mogelijk een beroep doen op aanwezige fondsen.
 • Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het GIDS Zorgloket kunnen de deelnemende kerken in de toekomst besluiten om ook een financiële bijdrage te gaan leveren aan het GIDS Zorgloket.

Samenwerking GIDS Zorgloket en deelnemende kerken.

 • Indien een kerk participeert in het GIDS Zorgloket betekent dit dat deze gemeente actief haar leden informeert over het doel en de mogelijkheden van de samenwerking en de wijze waarop hulp gevraagd kan worden. Ook informeert de kerk haar pastoraal, diaconaal en andere medewerkers over de werkafspraken of laat hen door de medewerkers van het GIDS Zorgloket informeren.
 • De kerk informeert de pastoraal, diaconaal en andere medewerkers ook over mogelijkheden van training en intervisie die het GIDS Zorgloket biedt.
 • Op een passende frequentie vindt regelmatig overleg plaats tussen het GIDS Zorgloket en de leiding van het pastoraat en de diaconie van de betrokken gemeente om de samenwerking en de voortgang in de individuele trajecten af te stemmen.
 • Twee keer per jaar vindt een ontmoeting plaats tussen de medewerkers van het GIDS Zorgloket en de verantwoordelijken van diaconie en pastoraat van alle betrokken kerken. Hier worden de ontwikkelingen en het beleid besproken en op elkaar afgestemd.

Hulpvragen kunnen rechtstreeks binnenkomen bij het GIDS Zorgloket , maar de betrokken gemeente kan ook een hulpvraag doorverwijzen. De voortgang van hulpvragen zullen met toestemming van de cliënt met de verantwoordelijken van de gemeente worden teruggekoppeld. Het hulptraject blijft volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Indien de cliënt dit beslist weigert, beslist de maatschappelijk werker om de casus al dan niet in behandeling te nemen.

Planning GIDS Zorgloket

Waar willen we staan in Juni 2015

 • In regio Noord en Zuid draait het GIDS Zorgloket in de gebouwen van ‘Het Open Huis’ en ‘Shelter Haarlem’.
 • Locatie Zuid is drie dagen per week open; Locatie Noord is twee dagen per week open.
 • Binnen deze twee locaties participeren 5 kerken. Namelijk Het Open Huis, Shelter, De Goede Herderkerk, De Baptistengemeente en de PG Immanuel.
 • Er is een gestructureerde samenwerking met de pastoraal – en diaconaal werkers binnen deze gemeenten met de maatschappelijk werkers van het GIDS Zorgloket.
 • Er vindt 3 keer per jaar een overleg plaats met de hulpverleners vanuit de kerken.
 • De overige kerken van Geloven in de Stad zijn geïnformeerd over de opzet en werkwijze van het GIDS Zorgloket.

Waar willen we staan over drie jaar

 • In iedere regio in Haarlem draait een GIDS Zorgloket. Dit betekent een uitbreiding met een GIDS Zorgloket in Oost en in West.
 • De GIDS Zorgloketten zijn bekend bij de burgers, gemeente en organisaties van Haarlem
 • Gezamenlijk zijn Locatie Noord, Zuid, West en Oost, 5 dagen per week open.
 • De maatschappelijk werkers zijn professionals en worden daarvoor betaald vanuit de kerken, fondsen en subsidies
 • Er is een team vrijwilligers

Januari 2016:

 • Evalueren van het functioneren, de structuur en samenwerking binnen het GIDS Zorgloket
 • Bepalen of een derde locatie kan starten.
 • Inventariseren of uitbreiding van deelnemende kerken mogelijk en wenselijk is.
 • Starten met uitbreiding van de financiële ruimte, onder meer door fondswerving.

Januari 2017:

 • Evalueren van het functioneren, de structuur en samenwerking binnen het GIDS Zorgloket
 • Bepalen of een vierde locatie kan starten.
 • Bepalen of er meer financiële ruimte is gecreëerd.